Tájékoztató a kisgyermekes dolgozóink részére

Tájékoztató a kisgyermekes dolgozóink részére a veszélyhelyzetben elrendelt köznevelési intézményekben bevezetett digitális munkarendben történő, tantermen kívüli oktatásra, valamint Debrecen  óvodáinak és bölcsödéinek bezárására tekintettel

A kisgyermekes -12 éven aluli- dolgozók esetében vagy fizetett szabadság, vagy ha a munkaköre, feladatellátás jellege ezt lehetővé teszi, otthoni munkavégzésben lehet megállapodni, a mellékletében található minta szerint. Amennyiben egyik lehetőség sem áll fenn, úgy fizetés nélküli szabadság, vagy az Mt. 55. § szerint a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, erre az időre azonban díjazásra nem jogosult. A gyermek felügyeletének biztosítása a veszélyhelyzet fennállása alatt ilyen körülménynek tekinthető.

A fentiek miatt a már beütemezett szabadságok módosíthatók, a szabadság igénybevételének nincs akadálya, amennyiben az alapfeladatok ellátása biztosítható. A szabadság kiadására jogosult vezető jelen rendkívüli helyzetben nem köteles ragaszkodni ahhoz, hogy a munkavállaló a szabadságkérelmét a tervezett szabadság megkezdése előtt legalább 15 nappal korábban terjessze elő. A felek közös megegyezéssel eltekinthetnek a munkáltatóra irányadó szabadságkiadási szabályoktól is, ideértve az évi egy alkalommal legalább 14 naptári napra történő munkavégzés alóli mentesülés biztosítását is. A szabadságok engedélyezésekor a munkahelyi vezető köteles különösen gondosan eljárni, az adott szervezeti egység feladatellátásának biztosítása mellett, az feladatok ellátásáért minden vezető felelősséggel tartozik.

Az iskolák, óvodák, bölcsődék ügyeleti ellátást biztosítanak, amennyiben a szülő nem tudja megoldani a gyermek felügyeletét, különösen egészségügyi dolgozók esetében, melynek feltételeiről az intézményvezetők tájékoztatják a szülőket.

Megállapodás kinevezéstől eltérő helyen történő munkavégzésről